RSS

Co: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie Indywidualnych Planów Działań dla Uczesntików projektu pn. „Niepełnosprawni sprawni w pracy” (15 godziny spotkań). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Razem: 3 osoby – 15 godzin Kiedy: Kwiecień 2013

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla 10 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych z powiatu limanowskiego w ramach projektu pn. „Sukces bez barier”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres obejmował przeprowadzenie wsparcia w mieście Limanowa. Razem: […]

Co: Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Pociąg do aktywności ? program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim”. Razem: 20 osób Kiedy: Czerwiec – Lipiec 2011

Co: Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla osób klientów MOPS w Podegrodziu – osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Czas na aktywność społeczno-zawodową w gminie Podegrodzie”. Razem: 15 osób Kiedy: Maj 2011