RSS

Co: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie Indywidualnych Planów Działań dla Uczesntików projektu pn. „Niepełnosprawni sprawni w pracy” (15 godziny spotkań). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Razem: 3 osoby – 15 godzin Kiedy: Kwiecień 2013

Co: Indywidualne diagnozy psychologiczne oraz indywidualne diagnozy z doradcą zawodowym dla 46 osób – Uczesntików projektu pn. „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” (łacznie 182 godziny zajęć). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 ? Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 ? Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez […]

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla 10 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych z powiatu limanowskiego w ramach projektu pn. „Sukces bez barier”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres obejmował przeprowadzenie wsparcia w mieście Limanowa. Razem: […]

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywne 50+ „. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie. Zakres obejmował przeprowadzenie wsparcia w mieście […]

Co: Poradnictwo indywidualne dla 810 uczniów z 7 LO z terenu powiatu nowosądeckiego (łącznie 2 430 godzin doradztwa) w ramach projektu „Możemy więcej”, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w […]