RSS
Projekty, które realizowała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi:

Co: Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, finansowany z EFS w ramach projektu PO KL. Razem: 40 osób Kiedy: Styczeń 2011