RSS
Projekty, które realizowała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi:

Możemy więcej

810 osób - Wrzesień - Listopad 2011

Co: Poradnictwo indywidualne dla 810 uczniów z 7 LO z terenu powiatu nowosądeckiego (łącznie 2 430 godzin doradztwa) w ramach projektu „Możemy więcej”, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w […]

Damy radę

10 osób - Lipiec 2011

Co: Świadczenie usług doradcy zawodowego dla grupy 10 osób (w tym trzy osoby niepełnosprawne)- sesja zajęć indywidualnych poprzedzona warsztatami grupowymi. Centrum Kultury w Korzennej – w ramach projektu „Damy Radę” VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, finansowany z EFS. Razem: 10 osób Kiedy: […]

Twoja decyzja – nasza pomoc

14 osób - Lipiec 2011

Co: Grupowe warsztaty wsparcia psychologicznego. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Twoja decyzja – nasza pomoc”. Razem: 14 osób Kiedy: Lipiec 2011

Generacja 45+ atutem firmy

40 osób - Czerwiec - Lipiec 2011

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 45 roku życia. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Generacja 45+ atutem firmy ? podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza”. Razem: 40 […]

Pociąg do aktywności

20 osób - Czerwiec - Lipiec 2011

Co: Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Pociąg do aktywności ? program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim”. Razem: 20 osób Kiedy: Czerwiec – Lipiec 2011